Manažérske systémy TQM, Lean a Six Sigma
TQM I – Plánovanie zlepšovania procesov

Obsah

Ako zvýšiť efektívnosť procesov? Systémy Total Quality Management (TQM), Lean Managment a Six Sigma a prečo ich aplikovať

 • Prípadová štúdia nasadzovania TQM v organizácii. Videofilm. Identifikácia problémov vo vnútorných zákazníckych vzťahoch a ich vplyv na spokojnosť vonkajších zákazníkov.
 • Trendy v manažérskych systémoch. Vzťah ISO 9001, ISO/TS 16949, TQM, Lean Management a Six Sigma. EFQM Excellence Model v praxi.

Strategické plánovanie zlepšovania – zákaznícka orientácia

 • Popis procesu s určením interných a externých zákazníkov a dodávateľov, definovaním zdrojov a obmedzení. Požiadavky a potreby zákazníkov, indikátory ich plnenia.
 • Strategická vízia, poslanie a požiadavky zainteresovaných na zlepšovanie.
 • Identifikácia kritických faktorov úspechu. Využitie manažérskych štatistických nástrojov pri určovaní priorít v plánovaní zlepšovania.
 • Matica kritických faktorov a procesov. Ciele a meranie zlepšovania. KPI (kľúčové indikátory výkonnosti).
 • Aplikácia metódy QFD (Prenášanie požiadaviek zákazníkov do procesov) pri plánovaní.
 • Postup výberu projektov. Špecifiká Lean Six Sigma v porovnaní s tradičným TQM.

Benchmarking a zlepšovanie

 • Metodika zlepšovania založená na porovnávaní sa s najlepšími.
 • Praktická aplikácia. Ciele projektov zvyšovania efektívnosti.

Využitie tímov zlepšovania a motivácia k zlepšovaniu

 • Kde a ako využívať tímovú prácu pri zlepšovaní. KVP – Kaizen. Nástroje a motivácia.
 • Budovanie kultúry firmy podporujúcej zlepšovanie procesov.
 • Skúsenosti z aplikácie motivačných systémov zlepšovanie procesov vo firmách.

BSC – Balanced Scorecard

 • Praktická aplikácia systému prenášania stratégie do praxe a meranie výkonnosti.

Prenášanie zákazníckych požiadaviek a hodnotení do neustáleho zlepšovania interných procesov firmy. Praktické skúsenosti z aplikácie v automobilovom priemysle a v ostatnej výrobe a službách.

 • Prezentácia domácich a zahraničných skúseností.