Balanced Scorecard a meranie výkonnosti
Prenášanie stratégie do činností a meranie výkonnosti

Ciele výcvikového kurzu

Na praktických príkladoch ukázať, ako „Balanced scorecard“ umožňuje zefektívniť:

 • prenášanie vízie a stratégie do stanovenia cieľov a KPI;
 • komunikáciu stratégie a meranie dosahovania cieľov;
 • plánovanie a sledovanie strategických iniciatív zlepšovania, vrátane programov Six Sigma a Lean Management;
 • zabezpečenie spätnej väzby a učenia sa.

Obsah

Čo je Balanced Scorecard a prečo ho používať

 • Príklady z výrobných firiem a služieb (Telco, IT, finančné).
 • Stanovenie cieľov a meranie výkonnosti.
 • Ako vytvoriť efektívny systém KPI (Key Performance Indicators).

Vytvorenie strategickej mapy pre Balanced Scorecard

 • Vzťahy medzi strategickými cieľmi z finančného, zákazníckeho, procesného hľadiska a z hľadiska učenia a rastu.
 • Strategická mapa.

Vypracovanie systému merania a stanovenie cieľových hodnôt

 • Finančné hľadisko — meranie a hodnotenie.
 • Zákaznícke hľadisko — meranie a hodnotenie.
 • Interné procesy — meranie a hodnotenie.
 • Učenie sa a rast — meranie a hodnotenie.

Určenie strategických akcií na dosiahnutie cieľov

Aplikácia Balanced Scorecard vo firme

 • Prepojenie BSC so strategickým a operatívnym plánovaním.
 • Kaskády BSC pre rôzne úrovne firmy a ich prepojenie.
 • Prepojenie s osobnými cieľmi zamestnancov — príklady z praxe.

Riešenie praktických otázok využívania Balanced Scorecard

 • Vytvorenie a využívanie BSC v oblasti pôsobenia účastníkov tréningu.