Ako nastaviť efektívne firemné vzdelávanie

Súčasťou rozvoja ľudských zdrojov firmy je aj riadenie kariéry zamestnancov, usilujúce sa o dosiahnutie súladu medzi potenciálom, motiváciou a potrebami firmy. Výdavky na rozvoj zamestnancov sú investíciami do „ľudských zdrojov“ (ľudského kapitálu) firmy, na ktorých efektivitu a návratnosť je potrebné klásť rovnaké nároky ako na ostatné investičné výdavky. Efektivita rozvoja a vzdelávania sa opiera o tri hlavné faktory:

 • Správne stanovenie rozvojových a vzdelávacích potrieb
 • Výber vhodných vzdelávacích metód  
 • Pravidelné vyhodnocovanie výsledkov, ktoré vzdelávanie a tréning priniesli

V kurze, ktorý sme Vás pripravili, sa venujeme odpovediam na zásadné otázky efektívneho firemného vzdelávania.

Ciele výcvikového kurzu

Naučiť alebo zdokonaliť schopnosti účastníkov v:

 • špecifikácií cieľov vzdelávacieho procesu so zhodnotením súčasnej úrovne spôsobilostí pracovníkov a prepojení na kompetenčné modely,
 • stanovení rozvojových a vzdelávacích potrieb pracovníkov,
 • vo výbere vhodných vzdelávacích a rozvojových metód a aktivít,
 • v hodnotení efektívnosti vzdelávacieho procesu.

Obsah

 • Prax a východiská v oblasti vzdelávania a rozvoja zručností
 • Vzdelávanie v kontexte hlavných HR systémov (ľudia, výkon a odmeňovanie, informácie a komunikácia, práca a organizácia, vedenie)
 • Rola manažmentu a HR pri efektívnom vzdelávaní
 • Stanovovanie štandardov
 • Hodnotenie jednotlivcov aj firmy
 • Investovanie do rozvoja talentu
 • Sledovanie a monitoring vedomostí
 • Čo presne rozumieme pod pojmom „tvorca predpokladu úspechu“? Pracovníci HR a manažéri ako tvorcovia predpokladu úspechu

Lektorky kurzu dlhodobo pôsobili na pozícii HR manažérok vo významných spoločnostiach a majú praktické skúsenosti z oblasti personalistiky.