Facilitačné zručnosti

Kurz „Facilitačné zručnosti“ je určený manažérom, projektovým manažérom, HR pracovníkom a všetkým tým, ktorí chcú rozvinúť svoje zručnosti v oblasti facilitovania v rámci stretnutí a workshopov, a tým tieto stretnutia zefektívniť.

Ciele výcvikového kurzu

 • Porozumieť roliam a zodpovednostiam facilitátora, ako aj rozdielu medzi moderovaním a facilitovaním.
 • Zvládnuť prípravu a vedenie stretnutia s využitím facilitačných zručností.
 • Zdokonaliť schopnosti účastníkov v používaní komunikačných nástrojov a techník facilitátora.
 • Rozvinúť schopnosti účastníkov zvládať neštandardné a ťažké situácie v skupine.

Obsah

Facilitácia

 • Základné princípy facilitácie
 • Roly, zodpovednosti a najdôležitejšie zručnosti facilitátora

Postup facilitovania

 • Praktický návod – kroky, ako postupovať pri facilitovaní

Zodpovednosti facilitátora, vedenie stretnutia

 • Orientácia v obsahu – orientácia v procese
 • Práca s časom
 • Otváranie a uzatváranie jednotlivých fáz stretnutia
 • Verbálne komunikačné zručnosti, práca s otázkami, neverbálne komunikačné zručnosti

Prevencia a intervenčné zásahy facilitátora

 • Typy zásahov
 • Zvládanie ťažších situácií v skupine:
  1. – riešenie konfliktov, sporov a dilem,
  2. – unikanie od témy,
  3. – keď nikto nevie, ako ďalej,
  4. – nežiaduce správanie jednotlivcov

Aby facilitácia bola úspešná

 • Ako zvládnuť najčastejšie riziká a chyby pri facilitovaní
 • Niektoré procesné nástroje, vybrané techniky práce so skupinou
 • Metódy vťahovania účastníkov do procesu

Videotréning facilitovania so spätnou väzbou