Koučingový prístup v praxi lídra

Na čo si prídem sám a s čím sa identifikujem, bude v praxi fungovať. To platí aj o spolupracovníkoch. Jedinú šancu na prevzatie zodpovednosti a proaktivitu dáva slobodná voľba.

Ciele

 • Dozvedieť sa, čo je skutočné koučovanie, prečo je tak účinné, ak sa robí správne.
 • Porozumieť rozdielom v direktívnej a nedirektívnej forme práce s ľuďmi.
 • Zoznámiť sa so základnou metodikou koučingu a štruktúrou koučovacieho rozhovoru.
 • Precvičiť si kladenie konštruktívnych otázok a používanie reflexie namiesto hodnotenia.
 • Nacvičiť si vedenie prvých koučingových rozhovorov.

Obsah

Úvod do koučovania

 • Čo je koučovanie a ako sa líši od iných foriem práce s ľuďmi?
 • Prečo je koučovanie také účinné, keď sa robí správne?
 • Kde všade je možné koučovanie využiť a aké sú jeho hranice?
 • Manažment ako optimálna kombinácia riadenia, vedenia a koučovania.

V čom spočíva koučingový prístup?

 • Predávanie a preberanie zodpovedností.
 • Direktívne a nedirektívne formy práce s ľuďmi.
 • Vedenie a podpora pri práci s ľuďmi.
 • Používanie konštruktívnych otázok.
 • Zásady reflektovania a odlišnosť od hodnotenia.
 • Práca s inšpiratívnym zadaním a rozdiely oproti zadávaniu úloh.

Štruktúra koučingového rozhovoru

 • Kontakt a Kontrakt.
 • Štyri plánovacie otázky a Cieľ.
 • Zážitok, Akčné kroky a vnímanie Hodnoty/Prínosu.
 • Uzavretie rozhovoru – uznanie, ocenenie a motivácia.

Videoukážky koučingových rozhovorov

 • Niekoľko ukážok vzorových a chybných prístupov.

Praktický nácvik koučingových rozhovorov

 • Nácvik jednotlivých fáz koučingových rozhovorov v menších skupinách pod supervíziou lektora.

Možné zadania

 • Reflexia koučingového rozhovoru.
 • Vlastné zadanie súvisiace s témou.

Pár myšlienok ku koučingu a k líderstvu

Všetci ľudia majú potenciál pre rozvoj a rast.
Každý človek má svoje vnútorné zdroje, aby zmenu zvládol.
Zmena je možná a existuje výber z viacerých možností, ako ju spraviť.
Líder pomáha ľuďom nájsť ich potenciál pre svoj rozvoj, nájsť svoje vnútorné zdroje, nájsť ich vlastnú cestu a sprevádza ich, aby zmenu naozaj uskutočnili.