Štatistické metódy s podporou Minitab®

Štatistické metódy s  podporou ExcelTM

Tréningy aplikácie SPC v softvéri SPC pre Excel, SPC Six Sigma, alebo s využitím iného nástroja, ktorý využíva klient, ako je Minitab®.

Ciele tréningu

 • Sprostredkovať zručnosti pre praktické využívanie softvéru Minitab®16.
 • Podať praktický návod k využitiu štatistických metód riadenia procesov s podporou softvéru Minitab®.
 • Na konkrétnych príkladoch ukázať účastníkom, ako možno softvér Minitab® efektívne využívať pri aplikácii štatistických metód riadenia na vlastných procesoch.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zamestnancov z útvarov zabezpečovania kvality, riadenia výroby, technológov a ostatných vedúcich a technických pracovníkov, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní a zlepšovaní kvality výroby a služieb a pri svojej práci využívajú (budú využívať) softvér Minitab®

Obsah* kurzu Aplikácia štatistických metód riadenia procesov v softvéri Minitab®

(*) Z uvedeného obsahu budú v rámci tréningu vybrané metódy, ktoré účastníci potrebujú prakticky využívať vo svojej práci*

1. Modul

 • Úvod do Minitab®
  • základne okná a menu
  • typy dát
  • zadávanie dát
  • editácia dát prenos dát.
 • Grafické nástroje - Histogram
  • poloha, variabilita
  • tvar procesu - diagnostika: príklady v Minitab®
 • Štatistiky
  • Xp,Xm,s,R Gausovo rozdelenie - test normality/rozdelenia – diagnostika
 • Grafické nástroje
  • Dot plot, Box plot + poloha rozptyl procesu - diagnostika + príklady
 • Grafické nástroje I
  • Scatterplot
  • Pie Chart
  • pareto chart - príklady
 • Grafické nástroje II
  • Multi-vari chart - diagnostika + príklady
 • Capability Analysis
  • Základy - princípy hodnotenia spôsobilosti procesov
 • Capability Analysis I
  • Normal distribution - Cp, Cpk, Pp, Ppk - príklady interpretácia - ppm
 • Capability Analysis II
  • Nonnormal distribution - Pp, Ppk - príklady interpretácia - priklady

2. Modul

 • Stabilita procesu I
  • Základy - princípy, výpočty Shewart UCL, LCL, monitorovanie procesu.
 • Stabilita procesu II
  • Vatiables Xp-R, Xp-s príklady + diagnostika 8 Testov
 • Stabilita procesu III
  • Variables X individal - priklady + diagnostika
 • Stabilita procesu IV
  • Attribures Charts - typy monitoring, príklad np
 • Stabilita procesu V
  • Attributes Carts - np, p, c, u - priklady
 • Opakovanie zhrnutie
  • Process Capability, Stability
 • MSA
  • základne princípy, definície
  • Accuracy
  • Precision
 • Bias
  • Definícia, postup, analýza - Gage study Linearity - Bias (príklad Stopky)
 • RaR I
  • Definícia, postup, analýza - príklad Mikrometer
  • Gage study RaR Crossed - interpretácia výsledkov, grafov
  • Nápravné opatrenia (Nested)
 • Attribute Agreement Analysis
  • príklad Lehra - interpretácia výsledkov, grafov,
  • Nápravné opatrenia