MSA – Analýza systému merania
Spôsobilosť meracích systémov a kontrolných postupov

Ciele výcvikového kurzu

 • Podať praktický návod na preverenie kontrolných postupov používaných na zabezpečenie kvality procesov, odvodených od najnovších doporučení skupín zodpovedných za riadenie procesov v priemysle AIAG MSA IV. edition a VDA 5.
 • Na konkrétnych príkladoch ukázať účastníkom, ako možno uvedené metódy efektívne využiť v ich vlastnej organizácii.
 • Praktickými cvičeniami pomôcť aplikovať metodiku MSA na vybraných kontrolných postupoch.

Obsah

Úvod do analýzy spôsobilosti systému merania

 • Dôvody hodnotenia kontrolných postupov (meracích systémov).

Model pre hodnotenie spôsobilosti meradiel

 • Premenlivosť merania, presnosť merania a zhodnosť merania.
 • Základné štatistiky a modely pri hodnotení spôsobilosti merania.
 • Presnosť, opakovaná presnosť, overiteľná presnosť, stabilita, linearita – základné definície v MSA.

Metodológia (postupy) pri stanovovaní spôsobilosti meradiel

 • Metóda na stanovenie stability meracieho systému.
 • Metóda na stanovenie presnosti meracieho systému.
 • Štandardná metóda opakovanej a overiteľnej presnosti (RaR štandard).
 • Upravená metóda opakovanej a overiteľnej presnosti (RaR upravená).
 • Atribútové metódy – metódy krížových tabuliek a výpočet Kappa Cohen.

Analýza spôsobilosti merania, R&R study – praktické cvičenia

 • Na spojité merania a na atributívne merania.

Riešenie úloh

 • Riešenie úloh z okruhu pôsobenia účastníkov tréningu s počítačovou podporou.
 • Praktické otázky z aplikácie s možnosťou hodnotenia údajov v prostredí MS Excel alebo MiniTabTM.

Počas tréningov MSA môžu účastníci využívať buď vlastný softvér (Minitab, prípadne iný), alebo softvér „SPC pre Excel”, ktorý im bude počas tréningov zapožičaný a môžu si ho zakúpiť za zľavnenú cenu.