SPC III — Projekt zavádzania štatistických metód v organizácii

Tréning je zameraný na efektívne zvládnutie postupu nasadzovania štatistických metód riadenia vo firmách v oblasti výroby a služieb. Účastníci sa oboznámia s úspešnými aplikáciami v iných firmách a dostanú formou prípadových štúdií návod, ako aplikovať štatistické metódy pri návrhu, zmene a neustálom zlepšovaní procesov, ako aj metodike Six Sigma.

Obsah

Miesto štatistických metód v systémoch manažérstva kvality

Skúsenosti z využívania štatistických metód v organizáciách

  • Prehľad najčastejšie využívaných štatistických nástrojov a otázok súvisiacich s ich praktickou aplikáciou.

Postup pri zavádzaní s využitím PDCA cyklu zlepšovaní a riadení procesov

Plánovanie

  • Stanovovanie cieľov a podmienok, výber kľúčových parametrov.
  • Zber dát a voľba štatistických metód.

Vykonanie

  • Pilotné využitie zvolených postupov a opatrení.

Overenie

  • Vyhodnotenie účinnosti postupov a nápravných opatrení.

Štandardizácia

  • Vyhodnotenie kvalitatívnych a ekonomických prínosov, monitorovanie a dokumentácia nových postupov.

Prípadová štúdia zavádzania štatistických metód

  • Tímový projekt riešenia simulovaného problému. Spracovanie a prezentácia projektu s podporou pripravených šablón v MS PowerPoint.

Motivačné systémy k podpore využívania štatistických metód

Nové trendy posudzovania aplikácie štatistických metód v systémoch manažérstva kvality EN ISO 9001 a ISO/TS 16 949 certifikačnými orgánmi

  • Diskusia o skúsenostiach z certifikačných a obnovovacích auditov k problematike využitia štatistických metód.