FMEA s podporou APIS IQ-RM

Cieľ tréningu / workshopu

  • Účastníci kurzu získajú praktický návod k využitiu softvéru APIS IQ-RM FMEA pri riešení úloh FMEA - identifikácie a eliminácie známych alebo potenciálnych chýb v procese skôr, ako sa tieto chyby prejavia u zákazníka.
  • Pod vedením externého moderátora tím v rámci tréningu uskutoční vzorovú aplikáciu metódy FMEA na zvolenom procese/výrobku v softvéri APIS IQ-RM FMEA.

Obsah

Zhrnutie metodiky FMEA a predstavenie softvéru APIS IQ-RM FMEA.

Ako efektívne pracovať so softvérom APIS IQ-RM.

Postup pri riešení FMEA s podporou APIS IQ-RM FMEA.

  • Určenie štruktúry systému a jeho prvkov.
  • Popísanie funkcií a úloh, ktorých nositeľmi sú prvky systému.
  • Analýza chýb — nesprávnych funkcií pre každý skúmaný prvok systému.
  • Stanovenie koeficientov Vz, Vs, Od.
  • Určenie miery rizika/priority (MR/P).
  • Priority zlepšovania.
  • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich účinnosti.
  • Realizácia opatrení. Analýza silových polí.

Archivácia dokumentácie FMEA v APIS IQ-RM FMEA pre využitie know-how v ďalších projektoch.

Odporúčania ďalšieho postupu pri aplikácii FMEA s podporou APIS IQ-RM.

Možnosť prepojenia s ďalšími modulmi softvéru APIS IQ-RM