Analýza rizík v procesoch a systémoch a manažment rizík

Cieľ tréningu / workshopu

 • Účastníci kurzu získajú efektívnou formou znalosti o princípoch, štandardoch a praktický návod k aplikácii vybraných nástrojov manažmentu rizík.
 • Pod vedením externého moderátora tím v rámci tréningu uskutoční aplikáciu vybraných metód analýzy a manažmentu rizík na vlastné podmienky účastníkov.

Obsah

Proces riadenia rizík

 • Súčasné trendy v riadení rizík.
 • Princípy riadenia rizík pri zavádzaní nových projektov. Best Practice.
 • Firemná stratégia manažmentu rizík. Ciele, úroveň akceptovateľnosti rizika.

Analýza rizík

 • Identifikácia rizík.
 • Podrobný popis rizika. Identifikácia príčin a závažnosti rizika.
 • Odhad rizík z hľadiska pravdepodobnosti výskytu a možných následkov.
 • Metodika analýzy rizika.
 • Praktické cvičenia aplikované na oblasť zodpovednosti účastníkov kurzu.

Vyhodnotenie rizík, zvládanie rizík a preskúmanie procesu riadenia rizík

 • Plánovanie reakcií na riziká:
  • tvorba opatrení k zníženiu hrozby dopadu.
 • Riadenie rizík:
  • realizácia reakčných plánov,
  • sledovanie identifikovaných a zvyškových rizík,
  • identifikácia nových rizík,
  • hodnotenie efektivity procesov riadenia rizík,
  • dokumentácia rizík do znalostnej databázy. Lessons Learned.

Komunikácia manažmentu pre zníženie rizík

 • Ciele komunikácie a zainteresovaných strán.
 • Vytvorenie komunikačného plánu.
 • Praktické cvičenia aplikované na oblasť zodpovednosti účastníkov kurzu.

Aplikácia hodnotenia rizík v zavedených procesoch v organizácii

 • Hodnotenie rizík naprieč zavedenými procesmi v organizácii.
 • Monitorovanie rizík.
 • Riadenie rizík. Účinná spätná väzba.
 • Stanovenie návrhov preventívnych opatrení.