Hodnotová analýza
Metóda odhalenia a odstránenia nepotrebných nákladov.

Obsah

  • Hodnota a jej zvyšovanie. Požiadavky a potreby zákazníka a efektívne využití zdrojov k ich naplneniu.
  • Ciele a definícia hodnotové analýzy. Funkčná analýza. Špecifikácia funkčnej výkonnosti. Návrh zameraný na náklady a návrh zameraný na ciele.
  • Postup pri praktické aplikácii hodnotové analýzy.
  • Etapy pracovného plánu hodnotové analýzy.
  • Metódy a nástroje hodnotové analýzy.
  • Hodnotový manažment a norma STN EN 12973 (ČSN EN 12973).
  • Praktický postup využití hodnotové analýzy v organizácii.

Prínosy kurzu

  • Osvojenie si a štandardizácia postupov pre odhalenie a odstránenie nepotrebných nákladov v organizácii.
  • Naplnenie požiadaviek ISO TS 16949 v oblasti školenia pracovníkov a praktickej aplikácie metód hodnotovej analýzy.