Tímové riešenie problémov

Obsah

Prečo využívať metódy tímovej práce v organizácii

 • Motivačné príklady skúseností z úspešných firiem.
 • Tímy ako nástroj zlepšenia efektívnosti firmy a zvyšovania motivácie.
 • Zmysel a výsledky zavedenia tímovej práce.
 • Videofilm s ukážkami tímového riešenia úloh a vývoja tímu.

Spolupráca v tíme a zručnosti pre efektívne vedenie a prácu v tíme

 • Výber členov tímu. Analýza silných a slabých stránok členov týmu. Roly v tíme.
 • Vývoj tímu. Zlaďovanie vzájomnej spolupráce.
 • Výber a uplatnenie správneho štýlu riadenia práce tímu.

Stanovenie cieľov, rozdelenie úloh v tíme

Nástroje tímovej práce

 • Efektívne využívanie nástrojov, ako brainstorming, diagram príčin a následkov, stanovanie priorít a ďalších.

Postup pri tímovom riešení úlohy.

 • Praktická ukážka riešenia vybranej úlohy alebo problému metódami tímovej práce.
 • Výber konkrétnej úlohy pre precvičenie nástrojov tímovej práce, popis problému, definovanie a overenie príčin, návrh a overenie krátkodobých korektívnych opatrení, implementácia trvalých opatrení, overenie, prevencia, vyhodnotenie.
 • Skúsenosť s aplikáciou metodiky.
 • z prostredia tímu aplikujúceho Neustále zlepšovanie. Diskusia. „Silové polia“.