Riadenie rizík v projektoch

Obsah

 

Plánovanie riadenia rizík v projektoch 

  • Závislosť od rozsahu, času a nákladov v prípravnej (koncepčnej) etape projektu.

Definovanie rizík

  • Využitie najpoužívanejších nástrojov identifikácie a ohodnotenia rizík.

Uskutočnenie kvalitatívnej analýzy rizík 

  • Oboznámenie sa s najefektívnejšími nástrojmi kvalitatívnej analýzy rizík z hľadiska ich významu a pravdepodobnosti výskytu.

Uskutočnenie kvantitatívnej analýzy rizík 

  • Oboznámenie sa s najefektívnejšími nástrojmi kvantitatívnej analýzy rizík s číselným vyjadrením ich vplyvu na ciele projektu.

Plánovanie reakcie na riziká 

  • Vytvorenie akčného plánu preventívnych, kontrolných aj následných (tzv. núdzová stratégia) opatrení.

Monitoring a riadenie rizík v projekte 

Proces implementácie akčného plánu opatrení, vrátane sledovania identifikovaných rizík, identifikácia nových rizík a hodnotenie efektívnosti riadenia rizík.

Aplikácia v kontexte účastníkov kurzu

  • Precvičovanie vybraných nástrojov manažmentu rizík na praktických príkladoch z oblasti pôsobenia účastníkov.
  • Riešenie otázok účastníkov k praktickej aplikácii riadenia rizík v ich projektoch.
  • Výmena skúseností a predstavenie Best practices.