Koučing – workshopy k projektom Six Sigma
pre účastníkov GB a BB tréningu

Ciele workshopu - vedenia workshopov s riešiteľským tímom

  • Poskytnúť účastníkom kurzov Six Sigma Green Belt a Six Sigma Black Belt individuálnu, alebo skupinovú podporu pri riešení ich projektov spravidla priamo v ich pracovnom prostredí.
  • V prípade potreby moderovať pracovné stretnutia vo firme s riešiteľským tímom projektu vedeným potenciálnym Green Beltom alebo Black Beltom.
  • Podporiť efektívnosť a udržateľnosť implementácie Six Sigma vo firmách.

Forma realizácie

1-dňové stretnutia vo firme účastníka tréningu v dohodnutom harmonograme počas obdobia tréningov GB a BB.

Obsah

Obsah stretnutí sleduje štruktúru riešenia projektov Six Sigma – DMAIC alebo jeho vybrané časti:

  • Definovanie projektu: Identifikácia zákazníckych požiadaviek, porozumenie existujúcich procesov, ich vstupov, výstupov a výkonnosti.
  • Meranie: Vytvorenie plánu, zber a vyhodnotenie informácií o súčasnom stave. Overenie spôsobilosti systému merania.
  • Analýza: Vyhodnotenie nameraných dát vhodnými štatistickými nástrojmi analýzy. Identifikácia kľúčových príčin.
  • Zlepšenie: Vytvorenie plánu a odskúšanie riešení na elimináciu kľúčových príčin problémov.
  • Riadenie: Vytvorenie a overenie systému zaručujúceho, že riešenia budú nasadené permanentne. Príprava záverečnej prezentácie projektu.