Six Sigma Yellow (White) Belt Training
Postupy (Lean) Six Sigma a nástroje zlepšovania procesov pre členov riešiteľských tímov a pre ostatných záujemcov o (Lean) Six Sigma.

Obsah

Čo je „Six Sigma“ a jej prínosy?

 • Príklady projektov (Lean) Six Sigma vo výrobe a v službách.
 • Metodika projektov zlepšovania DMAIC – „Road map”.

Definovanie príležitostí a projektu zlepšovania

 • Popis problému. Popis procesu. SIPOC diagram.
 • Požiadavky zákazníkov. Cieľ projektu zlepšovania.

Meranie ukazovateľov procesu a spokojnosti zákazníka

 • Identifikácia ukazovateľov procesu.
 • Premenlivosť procesu a jej meranie.
 • Zber dát o procese a hodnotenie úrovne výkonnosti.

Analýza dát o procese a identifikácia príčin problémov

 • Podrobnejší popis procesu „AS IS”. Grafické nástroje analýzy procesu.
 • Štatistické nástroje analýzy procesu.
 • Diagram „Prečo”. Multivoting. Identifikácia kľúčových príčin problémov.

Zlepšenie procesu

 • Návrh a výber zlepšení. Diagram „Ako”.
 • Lean Six Sigma Tool box zlepšenia procesu.
 • Popis nového stavu „TO BE”.

Riadenie a kontrola nového stavu

 • Štandardizácia zlepšení procesu.
 • Využitie SPC diagramov na monitorovanie procesu.
 • Prezentácia výsledkov.

Praktické skúsenosti z firiem v oblasti výroby a služieb a riešenie najčastejších problémov aplikácie (Lean) Six Sigma

Počas tréningov môžu účastníci využívať buď vlastný softvér (napr. Minitab alebo iný), alebo softvér „Six Sigma pre Excel“, ktorý im bude počas tréningov zdarma zapožičaný a v prípade záujmu si ho môžu zakúpiť za zľavnenú cenu.

Bližšie informácie o implementácii Six Sigma sú uvedené na www.sixsigma.sk